huvudlärare Kerstin Jurdell


Presentation av Svenska Psykodramaskolan

                                                       Svenska Psykodramaskolan

                                            Wollmar Yxkullsgatan 37, 118 50 Stockholm

                                   tfn 08 658 22 48/0708 58 22 48 mail psykodramaskolan@gmail.com

                                         

Svenska Psykodramaskolan börjar utbilda i psykodrama 2001, och har som huvudsakligt syfte att utbilda i metoderna psykodrama, sociometri och grupp psykoterapi. Skolan konstituerades 2008 som en ideell förening.
Skolans grundtänkande bygger på Jakob Levy Morenos teori och filosofi kring psykodrama, sociometri och grupp-psykoterapi. 

Svenska Psykodramaskolan har det surrealistiska psykodramat som profil, filosofi och konstform för sin utbildning.

Det surrealistiska psykodramat hämtar sin inspiration till regin från den surrealistiska konsten samt surplus begreppet från psykodrama. Tonvikt ligger även på psykodramats rötter till den dionysiska teatern, med dess mytologiska och filosofiska kunskaper om människan.Genom denna grundsyn betonas psykoterapins samband med konsten och filosofin som psykologin alltmer har kastat bort.

Den surrealistiska rörelsen betonar fantasins frihet där drömmens och fantasins språk förenas. Den uppstår för nästan 100 år sedan som en reaktion mot den ensidiga rationalismens destruktivitet. Symbolerna tillmäts stor betydelse för att uttrycka bilder, ofta hämtade från samma bildspråk som våra drömmar.


Surplus-reality
är ett begrepp från psykodramats skapare J.L. Moreno. Det syftar till något som visas på en psykodramascen som är ”mer-än-verkligt” där den döde fadern kan uppstå och tala med huvudpersonen, en tavla kan bli levande och tala till andra och en framtid kan spelas som ännu inte ägt rum.


Den dionysiska teatern
har sina rötter i det antika Grekland. Dionysos är den trettonde guden på Olympen. Han är en symbol för själva livets gåtfullhet, för det i vår existens som inte låter sig inordnas i färdiga koncept eller begripas genom logiska analyser och rationellt tänkande.Dionysos var den gåtfulle kaos- och skaparguden vars tempel var teatern.

Dionysos-psykodramats väg till självkännedom

Om de tolv olympiska gudarna är avbilder av människans inre så är den trettonde guden - Dionysos - mera komplicerad än så. Han är en symbol för själva livets gåtfullhet, för det i vår existens som inte låter sig inordnas i färdiga koncept eller begripas genom logiska analyser och rationellt tänkande. Dionysos är en metafor för det ogripbara, det obegripliga och det obönhörliga i livet. Han dyker upp oväntad och oombedd - alltid med budskap om en oönskad men nödvändig förändring av vad helst det än må vara som stagnerat och därför inte längre växer och utvecklas.

Skolans grundare och huvudlärare Kerstin Jurdell utbildades under många år genom Leif Dag Blomquist, skaparen av det surrealistiska psykodramat
Han författade boken Psychodrama, Surplus Reality and the Art of Healing tillsammans med Zerka Moreno, där hans tankar kan läsas.

Psykodramats rötter

är den dionysiska teatern. Dr J.L. Moreno skapade en modern form av psykoterapi med teaterns metod och en filosofi påverkad av den dionysiska teatern. Han är pionjär inom gruppsykoterapi och utvecklade former som sociodrama och sociometri /läran om hur vi väljer varandra i grupper/ liksom metoder som rollbyte, spegling och dubblering. Teorin/filosofin hör hemma i den humanistiska och existentiella psykologin men metoderna ser vi även inom KBT-träning.

 

 

Svenska Psykodramaskolan består av lärare

Kerstin Jurdell

filosofie magister(2014) Den praktiska kunskapens teori,. Södertörns Högskola, socionom (1975) Stockholms Universitet, Psykodrama regissör (1990) Svenska Morenoinstitutet, T.E.P.(1995) Trainer, Educator, Practitioner, Nordic Board of   Examiners in Psychodrama, Sociometry and Grouppsychotherapy

Lärare vid Svenska Morenoinstitutet 1989 -2000, lektor i socialt arbete vid Socialhögskolan i Stockholm samt Ersta/Sköndal Högskolan 1977-2007. Privat verksam som handledare, individ och familjebehandlare, föreläsare,

Undervisar psykodrama i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Portugal


Jari Ristiniemi,

docent, teol.dr. religions filosof, författare, Gävle Högskola, tidigare lärare vid Ersta/Sköndal Högskola, samt studierektor vid Uppsala Universitet/teologi/.

Marie Clahr-Hallberg, föreläsare/författare i mytologisk psykologi, socionom, psykodramaledare
konsult i egen regi, utbildare vid GAIA Leadership i mytologisk psykologi,

Hedersmedlem:

 

Barbro Goldinger, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Stockholm.

Hedersdisputerad vid Linköpings Universitet

Utbildad i psykodrama av Zerka Moreno.


Gästlärare om medverkat vid skolan
 

Monica Zuretti, psykiater, TEP Argentina

Päivi Ketonen, TEP, Finland, Playback teater lärare, högskolelärare vid Metropolia yrkeshögskola, Helsingfors

Gabriela Moita, lärare i psykodrama, psykolog Ph.D. sexualterapeut, Portugal, expresident FEPTO,

Eero Julkunen, lärare i psykodrama, Finsk Psykodramaförening, fil.lic. rektor Helsingfors arbetarinstitut, innerstadsdistriktet

Monica Westberg, director of psychodrama, lärare i psykodrama, fil.mag. Grundat Norsk Psykodramaskola samt stiftelsen PsykodramaAkademin

JudithTeszáry, director of psychodrama, lärare i psykodrama, expresident FEPTO

Ragnhild Poppius, TEP, lärare i psykodrama, Svenska Morenoinstitutet

Jana Segula,
TEP, fil.mag.  Grundat Norsk PsykodramaAkademi

Sirkka Varonen, Director of psychodrama, leg.psykolog, leg.psykoterapeut, teater och skådespelarutbildad, 
 
 

Svenska Psykodramaskolan bedriver en tvåårig grundutbildning i psykodrama

Vidare arrangeras introduktionsseminarier i psykodrama.

 

Skolan har även en 3-årig fortbildning i psykodrama i samverkan med lärare från Gävle Högskola. 

 

Skolan arrangerar även internationella konferenser i samarbete med andra föreningar och institut, samt är aktiv inom nätverket kring FEPTO /Federation of European Psychodrama Training Organisations/.

 

Skolan har ett brett nätverk till andra utbildningsinstitut i psykodrama främst inom Norden, samt är medlem av FEPTO /Federation of European Psychodrama Training Organisations/.


RSS 2.0